• info@peysazehafroz.com
  • 49176 (9821+)
  • 09109772900

تاُثیر افزودنی‌ها بر بتن

منافع بدست آمده به وسیله استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب

photo 2016 11 03 12 39 33

 

مثال‌های مقاومت‌های اولیه زیادی که از طریق استفاده از مواد افزودنی فوق‌روان‌کننده امکان‌پذیر شده است

ad

بعضی خواص که تحت تاثیر کاربرد ماده افزودنی کلروکلسیم در بتن

ser

تاثیر کاربرد ماده افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب بر روی زمان گیرش و مقاومت

aqwe

تاثیر کاربرد ماده افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب بر روی روانی در دماهای محیطی زیاد

we324

نسبت های تقریبی اختلاط برای یک متر مکعب بتن

w4r23

مشخصات میلگرد های مصرفی در بتن مسلح

ewr5345

جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

3242423

 53453